لیست محصولات سروش دیزل مبنا

کامیونتمینی بوس و ون H350همه
کامیونت HD65 هیوندایی

کامیونت HD65 هیوندایی

حداکثر بار مجاز 6 تن

نمایش محصول
کامیونت HD78 هیوندایی

کامیونت HD78 هیوندایی

حداکثر بار مجاز 8 تن

نمایش محصول
خودروی مسافری مینی بوس و ون H350

خودروی مسافری مینی بوس و ون H350

13+1 نفر سرنشین
16+1 نفر سرنشین

نمایش محصول
ون باری مینی بوس و ون H350

ون باری مینی بوس و ون H350

قابلیت تجهیز با کاربری های مختلف

نمایش محصول
شاسی بار مینی بوس و ون H350

شاسی بار مینی بوس و ون H350

حداکثر بار مجاز 3.5 تن

نمایش محصول